چرا فشارهای خارجی رو به افزایش است؟
محسن صنیعی (استاد دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2118
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

تحليل، تهليل:

«تحليل»: حل كردن، حلال كردن، هضم شدن غذا در معده و «تهليل»: مأخوذ از «هيلَلَه»، لااله الاّالله گفتن.