نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1865

تا:

برای غير جاندار به كار می‌رود؛ بنابراين نمی‌توان گفت: دو تا (به‌جای: دو تن) از دوستانم هم با او آمدند.