تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1798

سابِقُ الذّکر / فوق الذّکر:

معمولاً می‌گویند: مطلب فوق‌الذّکر، بارها بیان شده است. فوق‌الذّکر در عربی به معنی آنچه که بالاتر و برتر از ذکر یا گفتن است. فوق‌الذّکر گاهی در فارسی به کار می‌رود. البته منظور گوینده این است که آنچه قبلاً ذکر شده؛ درصورتی‌که فوق‌‍‌الذکر به این معنا نیست. به جای فوق‌الذکر باید گفت: سابِقُ‌الذّکر (آنچه قبلاً گفته شده). یعنی باید بگوییم: مطلب سابق‌الذکر بارها بیان شده است. بهتراست به جای فوق‌الذکر و سابق‌الذکر از صفت (اشاره شده) استفاده شود: مطلب اشاره شده بارها بیان شده است.