تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1798

چک سفید امضاء

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

چنانچه فردی با سوءنیت و برخلاف توافق قبلی مبادرت به تکمیل مندرجات چک سفید امضا کند و آن‌را به بانک ارائه دهد، عملش وکالتی نبوده و مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاست.