شتاب تورم و خاک گرفتگیِ FATF
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1776

درست بنویسیم

گاهی ابهامِ جمله را با نشانه‌های سجاوندی (نقطه‌گذاری) می‌توان برطرف کرد.
مثال:
غلط: غریبه‌ها اولین رمان او که برنده جایزه شد بازار گرمی پیدا کرد.
این جمله دو معنا دارد:
الف) غریبه‌ها، اولین رمان اوست.
ب) غریبه‌ها اولین رمان او نیست، بلکه اولین رمانِ برنده جایزه اوست.
صحیح: غریبه‌ها - اولین رمان او - که برنده جایزه شد، بازار گرمی پیدا کرد.
- غریبه‌ها، اولین رمانِ او که برنده جایزه شد، بازار گرمی پیدا کرد.