برجام 2، پایان یک دوره و آغاز دوره جدید
فروزان آصف نخعی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1639

تشدید:

گذاشتن تشدید همیشه ضرورت ندارد، مگر در جایی که موجب ابهام شود که یکی از مصادیق آن هم در مورد هم‌نگاشت‌ها است. به طور مثال: معین/معّین، بنا/بنّا، دوار/دوّار‌.