برجام 2، پایان یک دوره و آغاز دوره جدید
فروزان آصف نخعی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1639

رویا یا خواب:

به  نظر می‌رسد که تصويرسازي ذهني در خواب برای بسياري از موجودات زنده رخ می‌دهد و این پديده را تجربه مي‌كنند و رويا در مرحله‌اي از خواب كه به آن«REM» گفته مي‌شود، يعني در مرحله حركات سريع چشم تجربه می‌شوند. از ديدگاه فرويد رويا عبارت است از كوشش برای رفع اضطراب ناشی از مكانيسم دفاعی سر كوبی به نحوی كه فرد حداقل تعارض را تجربه كند، به اعتقاد فرويد، رويايی كه به اين نتيجه منتهی نشود باعث بيدار شدن توأم با وحشت شخص می‌شود.