«ترومای آب» ما را رها نمی‌‌‌کند
محسن خرامین (روزنامه‌‌‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2264
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


مشق کلمات

مؤجل:
 تعهدی که انجام دادن مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
ماترک:
مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.