حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2184
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

به ارث گذاشتن پلاک خودرو

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

آیا می‌توان پلاک خودرو را به ارث گذاشت؟
برای این اقدام باید تمامی امور مربوط به انحصار وراثت از سوی ورثه قانونی انجام شده باشد.