تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1795

تکلیف مستاجر در صورت فروش ملک

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

هرگاه صاحب‌خانه، ملک خود را بفروشد، قرارداد او با مستاجر به قوت خود باقی‌ست و لازم نیست مستاجر با صاحب‌خانه جدید قرارداد دوباره امضا کند. در زمانی‌که فروشنده مالکِ ملک بوده و اقدام به انجام تعهدی کرده یعنی قرارداد اجاره‌ای تنظیم کرده طرفین باید نسبت به آن پایبند باشند، بنابراین بعد از هر گونه نقل و انتقال بر روی ملکِ مورد اجاره، حقوق ایجاد شده برای مستاجر تا زمان انقضاء قرارداد اجاره پا برجا است و نه تنها تنظیم قرارداد جدیدی لازم نیست، بلکه مالک جدید تا انقضای مدت قرارداد، نمی‌تواند مستاجر را بلند کند.