تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1795

درست‌نویسی کلمه پرسش:

- چگونه می‌توان با تمرین و تلاش، به کمال رسید؟
- آیا چگونه می‌توان با تمرین و تلاش، به کمال رسید؟
جمله دوم، نادرست است؛ زیرا به همراه کلمه پرسشی «چگونه»، نیازی به  آوردن کلمه پرسش ديگر مانند «آیا» نیست. به سخن ديگر، با هم به كار بردن دو يا چند كلمه پرسش در يك جمله، روا نيست؛ اما هر كدام را به تنهايی می‌توان در جمله‌ای به كار گرفت.