تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1798

تبدیل وضعیت

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی با ۸ سال سابقه خدمت پیمانی.در رأی جدید دیوان، تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی در سال ۱۳۹۶ باعث لغو حکم قانون تعدیل نیروی انسانی مبنی بر «تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه» دانسته شده است. از جمع این رأی با آرای قبلی، تبدیل وضعیت تکلیفی فقط مختص آنهایی است که تا قبل از قانون برنامه پنجم بیش از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته‌اند.