«ترومای آب» ما را رها نمی‌‌‌کند
محسن خرامین (روزنامه‌‌‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2264
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا در دوران کرونا

اجرای طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای خرد و نوپا در دوران کرونا و توجه به وضع معیشت و درآمد خانوارهای آسیب دیده و آسیب پذیر با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد گام موثری در جهت خوداشتغالی و پایدارسازی اشتغال زنان و گروههای آسیب پذیر است. به گزارش ایسنا، پروژه ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی برای ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کووید ۱۹ ذﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمده که مسئولیت و نظارت بر این پروژه بر عهده وزارت کار است. محوریت اشتغال این پروژه، ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله ناشنوایان، زنان باردار، زﻧﺎن سرپرست خانوار و سالمندان هستند که از این  طریق ضمن خوداشتغالی، به درآمدزایی و ارتقاء سطح رفاه و معیشت آنها کمک‌ می‌شود. علاء الدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال زنان سرپرست خانوار و گروه‌های آسیب‌پذیر را مهم‌ترین دستاورد طرح مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد در پروژه توسعه کسب و کارهای خرد و نوپا است عنوان کرده و‌ می‌گوید: شرایط بسیار سخت کرونا، آسیب به خانوارها و کسب و کارها و سیاست‌های مدیریتی دولت مبنی بر به حداقل رساندن تبعات ناشی از کرونا برخانواده‌ها و اقشار آسیب پذیر، وزارت کار را بر آن داشت که بر اساس رسالت خود از ابعاد مختلف به بحث‌های اشتغال و توانمندسازی را در این شرایط ورود کند. وی با تاکید بر پاسخگویی به نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر و اشتغال زنان سرپرست خانوار در این طرح‌ می‌گوید: طراحی و پیاده سازی پروژه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تسهیلگری یک NGO و موافقت UNFP (صندوق جمعیت ملل متحد) در مشارکت و ارائه کمک‌های فنی و حمایتی، تولید اقلام کاملاً استاندارد با ضوابط اعلامی وزارت بهداشت، تولید در ۱۱ واحد کوچک و متوسط و نوپا در چهار استان کرمانشاه، لرستان، فارس و تهران از جمله این اقدامات است.