مرور تاریخ؛ راهی برای عبور از مراحل دشوار
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2147
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


نکات کاربردی حقوقی

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی در مقابل ملکی که دارای سند رسمی باشد قابل پذیرش نیست.
مجعول بودن قسمتی از مبایعه‌نامه مثل امضای شهود نمی‌تواند همه آن سند را از اعتبار بیندازد.
اگر دو سند عادی با هم متعارض باشند سندی که دارای تاریخ است مقدم و حاكم خواهد بود.