«ترومای آب» ما را رها نمی‌‌‌کند
محسن خرامین (روزنامه‌‌‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2271
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


تعویض/تعویذ:

تعویض: مصدر یا اسم مصدر و به معنای«عوض کردن» است.
تعویذ: مصدر است و به«دعایی که می‌نویسند و معمولا به بازو یا گردن می‌بندند» گفته می‌‌شود.