24میلیونی که حیف شد
عادل جهان‌آرای (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1746

استفاده دقیق از واژگان:

از واژگان (فعل‌ها، نام‌ها، صفت‌ها و...) نباید به شیوه دستور تاریخی بهره گرفت:
غلط: او در این مسابقات حق خود را ادا تواند كرد.
درست: او می‌تواند در این مسابقات حق خود را ادا كند.
غلط: گفته آمد كه زبان و تفكر ارتباط محكمی با هم دارند.
درست: گفته شد كه زبان و تفكر ارتباط محكمی با هم دارند.
غلط: شادی روح شهیدان را صلوات.
درست: برای شادی روح شهیدان صلوات.
غلط: در زمان‌های گذشته ارتباط مردم با یكدیگر اندك بوده بود.
درست: در زمان‌های گذشته ارتباط مردم با یكدیگر اندك بود.