نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1863

رعایت همزه:

همزه پاياني كلمات مأخوذه از عربي در بالاي «الف» قرار مي‌گيرند. مثال:
            ننويسيم           بنويسيم
            خلاء              خلأ
            ملجاء             ملجأ
            منشاء             منشأ
غير از اين مورد همه جا به صورت «ء» نوشته مي‌شود. مثل:جزء، سوء، شي‌ء
 همزه اين دسته از كلمات هنگام چسبيدن به «ي» نسبت يا وحدت به ثورت «ئـ» نوشته مي‌شود و بايد توجه داشته كه از گذاشتن كسره زير خودداري كرد.
            ننويسيم        بنويسيم
            جزاي          جزئي
            شي‌اي          شيئي
            سواي          سوئي