نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1863

درباره مهریه

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

مهریه مالی است که در زمان ازدواج از طرف مرد به زن داده می‌شود و مطابق ماده 1082 قانون مدنی به محض انعقاد عقد ازدواج زن مالک مهریه می‌شود.
بسیاری از افراد نمی‌دانند که طلاق توافقی به معنی بخشیدن مهریه نیست! شاید شما هم فکر می‌کنید که اگر زوجین با طلاق توافقی از هم جدا شوند یعنی زوجه همه مهریه را به زوج بخشیده است. اما این تصور غلطی است. هر تصمیمی که زوجین در خصوص مهریه بگیرند منجر به طلاق توافقی خواهد شد، چه آنکه تمام مهریه بخشیده شود یا قسمتی از آن و چه آنکه مهریه نقدا پرداخت شود و یا به اقساط توافق شده. این توافق‌ها در مورد هر زن و شوهری متفاوت است و بستگی به تصمیم و شرایط آن‌ها دارد.