مجلسی که خود را در رأس امور نمی‌داند
مظاهر گودرزی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1683

تأثیر یا عدم تأثیر اعسار از هزینه دادرسی یک دعوی در سایر دعاوی

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

اگر در خصوص شخصی، برای یکی از مراحل دادرسی، مانند مرحله بدوی، حکم اعسار از هزینه دادرسی صادر شود، می‌تواند از این حکم، در سایر مراحل همان پرونده، مانند تجدیدنظر و فرجام نیز استفاده کند. اثبات اعسار از هزینه دادرسی دعاوی اصلی، موجب معافیت از هزینه دادرسی دعاوی طاری، مانند جلب ثالث که مطرح خواهد شد، نیست.
 اگر شخصی در دعوای اصلی، اعسار خود را از هزینه دادرسی ثابت کرده باشد و سپس اقدام به افزایش خواسته کند، نسبت به هزینه دادرسی افزایش خواسته نیز، معسر تلقی می‌شود. حکم اعسار از هزینه دادرسی که در یک دعوی صادر شده، در سایر دعاوی که همان خواهان طرح کرده، تأثیر ندارد؛ مگر آنکه دو شرط زیر به نحو توأمان فراهم باشد:
1. خوانده دعاوی یکسان باشد.
2. این دعاوی، همزمان طرح شده باشد. منظور از همزمانی آن است که این دعاوی در یک تاریخ طرح شده باشد، چه به موجب یک دادخواست باشد و چه به موجب دادخواست‌های متعدد، چه دریک دادگاه باشد یا در چند دادگاه.