کنایه مرگ‌بار کاردار سفارت سوئیس به ما
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1682

رعايت تنوین:

مشاهده می‌شود که در اغلب موارد مي‌نويسند دوماً، سوماً، ... كه غلط است و بايد به جاي آنها از كلمات عربيشان، ثانياً، ثالثاً، رابعاً... استفاده شود، ولي در کل بهتر است به جاي آنها از كلمات فارسي استفاده كنيم و بنويسيم: يكم، دوم، سوم، چهارم... .