مسئله‌ای که صورتش هیچ‌گاه پاک نمی‌شود
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1670

خیانت در امانت

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

اگر مالک یا متصرف شخصاً مالی را به دیگری بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک، امین مال را مسترد نکند، جرم خیانت در امانت محقق شده است.
مجازات خیانت در امانت؛
مجازات جرم خیانت در امانت برابر است با جبران خسارت و 6 ماه الی 3 سال حبس دارد. البته اگر از سفید امضاء و سفید مهری که به شخص سپرده شده باشد یا به هر نحوی به‌دست آمده باشد سوءاستفاده شود، مرتکب به یک تا 3 سال حبس محکوم می‌شود.