مسئله‌ای که صورتش هیچ‌گاه پاک نمی‌شود
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1670

توهم (اختلال در ادراك):

توهم يعني تجارب حسي يا ادراكی است كه هيچ منبع خارجی واقعی ندارند، مانند شنيدن صدای شيطان كه به فرد دستور كشتن كسی را مي‌دهد. فرد عادی از طريق جريان پيچيده غربال كردن و از صافی گذراندن اطلاعات حسی قادر به انتخاب، تطبيق و تشخيص انبوه محرك‌هايی كه همواره به وي ارائه می‌شوند، بوده و بدين‌وسيله می‌تواند دنيای خود را به طريق عادی و معنی‎دار ادراك کند. ولی بيمار سيكوتيك بر عكس به طور آشكار قادر به غربال كردن اطلاعات آشفته يا تشخيص اطلاعات مربوط و نامربوط نيست، او در حد زياد نسبت به تمام محرك‌ها، خواه از منابع داخلي باشند يا خارجی، حساس است و قادر نيست كه ادراك‌های خود را به صورت يك الگوی معنی‌دار، وحدت و انسجام بخشد.