مسئله‌ای که صورتش هیچ‌گاه پاک نمی‌شود
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1670

جزئیات سعدی

خور و پوش و بخشای و راحت رسان
نگه می‌چه داری ز بهر کسان؟
برند از جهان با خود اصحاب رای‌
فرو مایه ماند به حسرت بهجای
زر و نعمت اکنون بده کان توست
که بعد از تو بیرون ز فرمان توست
به دنیا توانی که عقبی خری
بخر، جان من، ور نه حسرت بری