مسئله‌ای که صورتش هیچ‌گاه پاک نمی‌شود
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1670

سلسله مراتب نیاز:

 طبق نظریه آبراهام مزلو، همه انگیزه‌های انسان را می‌توان اجزای یک سیستم مرتبه‌‌ای نیاز تلقی کرد هرچند سلسه مراتب با طرق گوناگون قابل رتبه‌بندی است. درسیستم مزلو هفت طبقه عمده به شرح زیر ذکر شده است. 1- نیازهای فیزیولوژیکی (غذا، آب وغیره) 2- نیاز‌های ایمنی 3- نیازهای تعلق و محبّت: پیوستگی، پذیرش و غیره 4- نیازهای احترام: پیشرفت، وجهه و اعتبار، مقام وغیره 5- نیازهای شناختی: معلومات، فهم، کنجکاوی و غیره 6- نیازهای زیبایی: نظم، زیبایی، هنر و غیره 7- نیاز به خود شکوفایی: واقعیت‌بخشی توان و استعداد.