نمایندگانی که از جنس مردم نیستند
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1618

نماینده سابق مجلس:

مصوبه مجلس موجب رشد قیمت‌ها می‌شود

نماینده ســابق مجلس شورای اسالمی گفت: تصویب طرح اقدام راهبــردی لغو تحریم ها در مجلس نه تنها موجب رشــد قیمت ها در بازار ارز می شود، بلکه نگرش خوشبینانه درباره حل مشکالت را به تاخیر میاندازد.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی صبح دیــروز (سه شــنبه) بــا ۲۵۱ رای موافق در جلســه علنی با کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها و صیانت از ملت ایران موافقت کرد.
براســاس ایــن طــرح ۹ مــاده ای چنانچه طرف های برجام طی یک ماه آینده به تعهدات خود عمل نکنند بازرســی آژانس از تاسیسات هسته ای و اجرای پروتکل های الحاقی متوقف می شود.
«محمدرضــا بادامچــی» نماینده ســابق مجلس در ایــن باره به ایرنــا گفت: تصویب طرح اقــدام راهبردی لغو تحریم هــا نه تنها موجب رشــد قیمت ارز و سکه می شود بلکه نگرش خوش بینانه حل مشــکالت را به تاخیر می اندازد.
وی افزود: پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و شکست ترامپ و زمزمه های بازگشــت آمریکا به برجام و کاهش تحریم ها، بســیاری از دشــمنان کشــور همچون رژیم صهیونیستی و عربستان که خواهان لغو برجام هستند، دست به کار شدند.
بادامچــی تصریح کرد: دشــمنان خارجی و داخلی که نمی خواهند برجام باشد وارد عرصه شده و سعی در کارشکنی دارند.
این نماینده مجلس ســابق گفت: متاســفانه قانونگــذاران و نماینــدگان مجلــس به جای این که در شــرایط موجود، فضا را آرام کرده و شــرایط اقتصادی که فشار مضاعفی را به مردم تحمیــل کرده را تعدیل و فضــای مذاکرات را فراهم کنند، سعی در لغو برجام دارند.
وی ادامه داد: در شرایط تحریمی که ما حتی نمی توانیم مطالبات فروش نفت و صادرات خود را از ســایر کشورها اخذ کنیم، چطور می توانیم انتظار داشــته باشیم که بر مشکالت مالی غلبه کنیم.
بادامچــی گفت: تصویب طــرح لغو تحریم ها نگرش خوش بینانــه و روزنه های امید دریافت مطالبــات و حل مشــکالت را از بین می برد و نه تنها شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود بلکه بهای سکه و طلا نیز افزایشی خواهد بود.
به گــزارش ایرنا، این مصوبــه مجلس برای عملیاتی شــدن و تبدیل به قانون، نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.