نمایندگانی که از جنس مردم نیستند
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1616

پوزیتیویسم (Positivism):

این کلمه را معمولاً در فارسی به تحقق‌گرایی يا اثبات‌گرایی ترجمه می‌کنند و دراصطلاح بر هر رهیافت، نظریه یا نظام فلسفی اطلاق می‌شود که مبتنی بر این دیدگاه است که چه در علوم اجتماعی و چه در علوم طبیعی تجربه‌های حسی و روش ریاضی و منطقی يگانه سرچشمه تمامی اطلاعات معتبر است و هر نوع تلاش شهودی و درون‌نگر برای دستیابی به دانش را رد می‌کند.