روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1272  |  تاریخ: دوشنبه 22 مهر 1398
<
>

نقاشی سارا اشرفی، اثر برجسته گالا آرت دانشگاه‌‌ هاروارد
راز دوست داشتن
گذرگاه تاریخ
اندر حکایت روزی که ما واقعا نیازی به کره زمین و مریخ و ماه نداریم