روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1272  |  تاریخ: دوشنبه 22 مهر 1398
<
>

دیالکتیک واژه و سکوت
سکوت‌ و تکرارهای پیش‌نبرنده
 آثار پینتر؛ بازگویی مسئولیت وجدان انسان بیدار
«گسل» بهترین فیلم کوتاه جشنواره لندن شد
«ادبیات و معنای زندگی» با تدریس مجتبی گلستانه
نمایش «کیارستمی و عصای گمشده» در اروگوئه
چاپ ترجمه «کوئنتین تارانتینو و فلسفه» چاپ