روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1272  |  تاریخ: دوشنبه 22 مهر 1398
<
>

گزارش همدلی از موافقت رئیس محیط زیست کشور  با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران