روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1268  |  تاریخ: چهارشنبه 17 مهر 1398
<
>

روشنفکران جرات نقد چه‌گوارا را ندارند
حزب توده مبلغ ایدئولوژی مارکسیسم بود، نه نظریه‌های مفید کشورداری
چه‌گوارا به راستی قهرمان بود؟
«یک حرف تا تراژدی یا حماسه»
نقاشان «سکوت نامحسوس» را خلق کردند
برگزاری نقد و بررسی «کتاب فلسفه»