روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1251  |  تاریخ: چهارشنبه 27 شهریور 1398
<
>

گازاشک آور جواب سفره خالی کارگر
روایت یک سقوط