روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1229  |  تاریخ: چهارشنبه 30 مرداد 1398
<
>

مشکل خودروسازان با بگیروببند حل شد؟
دولت در مسائل خودروسازها دخالت نکند