روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1224  |  تاریخ: چهارشنبه 23 مرداد 1398
<
>

حاتمی فیلم‌ساز است نه معلم تاریخ