روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1197  |  تاریخ: شنبه 22 تیر 1398
<
>

سمندریان؛ جاودانه بی‌تکرار
سمندریان همه را مسحور خود کرده بود
اتودهای سمندریان هم منحصر به فرد بود