روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1196  |  تاریخ: پنجشنبه 20 تیر 1398
<
>

همدلی وضعیت مصرف پلاستیک در ایران  را به مناسبت 21 تیرماه  « روز بدون پلاستیک» بررسی می‌کند
معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر  خبر داد:
تعارض منافع نخ تسبیح فساد‌ها
تهیه دستورالعمل اداره «مدارس وابسته»