روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1161  |  تاریخ: یکشنبه 05 خرداد 1398
<
>

بازخوانی نمایشنامه «مجلس ضربت زدن‌»
درِ شهر علمم خواندید و از آن به درون نرفتید! شما با من چه کردید؟
چرا بهرام بیضایی «مجلس ضربت زدن» را روی صحنه نبرد؟
ضربت زدن دوباره و دوباره و دوباره!
نقد مدیران تئاتر در نمایشنامه «مجلس ضربت زدن»