روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1157  |  تاریخ: سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
<
>

رئیس سازمان سینمایی، نخستین نشست رسانه‌ای خود را با پاسخ‌های کلی و مبهم به پایان برد؛
دست از سر موسیقی بردارید
کوتاه یعنی چه‌قدر؟
کوچ «تیاتر» از ماه به فصل برای بقا
کمیته توزیع کاغذ مطبوعات تشکیل شد