روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1131  |  تاریخ: دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
<
>

گفت‌وگوی اختصاصی «همدلی» با «سید امیرخرم» کنشگر سیاسی و عضو ارشد سابق نهضت آزادی ایران پیرامون موضوعات سیاسی و تحلیلی کلی از شرایط فعلی کشور؛