روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1064  |  تاریخ: شنبه 22 دی 1397
<
>

کسی که خودش را نمی‌بیند
 توانایی نه به قامت و زور که به اندیشه است
گذرگاه تاریخ
اندر حکایت چرایی مدیر همان مدیر قدیم