روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1011  |  تاریخ: سه شنبه 15 آبان 1397
<
>

حکایت  مرکز آمار از افزایش 17،7 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مقایسه با فصل گذشته
هدر رفت ۸۰ درصدی تولید نیروگاه‌های حرارتی
احتمال توقف تولید خودرو به‌دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان
کاهش ۵ درصدی مالیات تولید