روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 976  |  تاریخ: سه شنبه 03 مهر 1397
<
>

هوشمندسازی چاه‌های آب در خراسان رضوی
اجرای طرح آمارگیری از مسکن روستایی
لزوم برنامه‌ریزی برای ثروت‌سازی از طریق شبکه‌های گازرسانی
جمعیت زیر پوشش کمیته امداد خراسان رضوی افزایش یافت
طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از ۲۰ مهر در خراسان رضوی آغاز می شود