روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 975  |  تاریخ: دوشنبه 02 مهر 1397
<
>

استیک جنجالی آقای رئیس جمهور
حاشیه‌ای بر وزیر پرحاشیه
ترجمه تهامی از کتاب اوبامابه چاپ پنجم رسید
در امتدادِ شعر