روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 946  |  تاریخ: چهارشنبه 24 مرداد 1397
<
>

مصیبت که سر به فلک بکشد، کفگیر شفقت به ته دیگ می‌خورد