روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 922  |  تاریخ: چهارشنبه 27 تیر 1397
<
>

پای لنگ یک درآمد پایدار
تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان
دقیقاً دلیل شهرت این افراد چیست؟