روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 916  |  تاریخ: چهارشنبه 20 تیر 1397
<
>

فعالیـت  شرکت‌های استان اصفهان به صورت آفشور در تونس
از فرصت افزایش نرخ ارز برای صادرات استفاده نکردیم
 11  رشته صنایع دستی منسوخ شده توسط هنرمندان استان احیا شدند