روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 899  |  تاریخ: چهارشنبه 30 خرداد 1397
<
>

 درس‌هایی از ظهور حاکمان قدرتمند در کشورهای ضعیف