روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 894  |  تاریخ: چهارشنبه 23 خرداد 1397
<
>

همدلی کنفرانس امنیتی در بیت المستقبل  با حضور سیدحسین موسویان درباره خاورمیانه را بررسی می‌کند