روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 892  |  تاریخ: دوشنبه 21 خرداد 1397
<
>

از رویای «خروس» تا حسرت آلبی سلسته
‏Didier Deschamps
‏Berva- Marwijk
‏Ricardo Gareca
‏Åge Hareide