روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 880  |  تاریخ: چهارشنبه 02 خرداد 1397
<
>

دفاتر استانی انجمن جرم‌شناسی ایران در کل استان‌های کشور دایر می‌شود
۱۰۰هزارهکتار از اراضی کشاورزی مرکزی نیازمند سیستم نوین آبیاری است
جشنواره نشاط وامید جوانان استان مرکزی در اراک برگزارشد
 ۵۳۹ پروژه نیمه تمام و تکمیل شده استان به بخش خصوص واگذار شده است