روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 879  |  تاریخ: سه شنبه 01 خرداد 1397
<
>

شخصیت‌های قاجاری‌ در کنار مریلین مونرو
نقاشی‌هایی بر اساس عکس‌های جورج گستر  از ایران
از نقاشی دیجیتال تا چاپ دستی
 فروش آثاری از اندی وارهول و الکساندر کالدر در بونامز
 نمایش آثاری از پاتریک هرون در موزه تیت مدرن